Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu a analytické účely využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

KONTAKTY

FOMEX s.r.o.
Bratislavská 440-27-3
01841 Dubnica nad Váhom
tel: +421 905 644350
eshop@photo-base.biz

TOVAR V AKCII

naša cena 95,00 EUR
skladom
naša cena 95,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 33,00 EUR
skladom
naša cena 35,00 EUR
skladom
naša cena 47,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom tohto obchodného systému je firma :

FOMEX s.r.o., Bratislavská 440/27, 01841 Dubnica nad Váhom
Firma neprevádzkuje kamennú predajňu!

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj , Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   

Objednávka

I.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.motylevkrabicke.sk. Objednávku je tiež možné vykonať pomocou emailu eshop@photo-base.biz

Po vytvorení objednávky cez internetový obchod a odsúhlasení "Obchodných podmienok", objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku medzi "kupujúcim" a "predávajúcim".

II.

Objednávka sa považuje za záväznú a platnú, ak objednávateľ uviedol svoje meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail.  Ak je kupujúcim fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky - toto nie je nutné ak bola objednávka vytvorená prostredníctvom internetového obchodu - objednávka je vtedy generovaná automaticky.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. budú tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim akupujúcim  a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou prepravnej spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi kupujúceho  v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

III.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná - s povinnosťou platby.

IV.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od zadania objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.

A. Dodacie lehoty

I.

Ak je tovar na sklade, odosiela sa kupujúcemu do 48 hodín od prijatia objednávky, v prípade netypickej objednávky alebo voľby inej farby rámu ako je zobrazený na tovarovej karte sa dodacia doba predlžuje na max 14 dní. Toto platí ak do 24 hodín po potvrdení objednávky nedošlo k jej stornovaniu zo strany kupujúceho.

 

 

B. Cena, platobné podmienky a prepravné

I.

Cenu stanovuje predávajúci. Ceny uvedené na tovarových kartách sa môžu meniť bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod..

II.

Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, po telefonickej dohode i platbou vopred - prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

III.

Pri preberaní objednaných produktov platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné náklady ( zasielateľské náklady + cena za platbu dobierkou).

IV.

Celková cena nákladov za dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri zadávaní objednávky.

V.

V prípade platby prevodom/vkladom na úče bude tovar kupujúcemu tovar odoslaný až po pripísaní celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho

 

C. Preberanie tovaru

I.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

II.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  "Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

III.

Vlastnícke právo k produktom prechádza na kupujúceho až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

IV.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho. V praxi sa jedná o úhradu za objednaný, odoslaný, ale nevyzdvihnutý tovar zo strany kupujúceho, a to po 24 hodinách od potvrdenia objednávky, ak nedošlo k následnému stornu objednávky zo strany kupujúceho.

V.

Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody ktoré na tovare vznikli po jeho prebratí kupujúcim a potvrdení preberacích dokumentov zasilateľskej spoločnosti kupujúcim.

D. Odstúpenie od zmluvy

I.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy a teda stornovať objednávku, a to v termíne do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

II.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou ( e-mailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Všetky náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
Produkt nesmie byť akýmkoľvek spôsobom poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (faktúru, návod na používanie), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Kupujúci neakceptuje vrátenie tovaru na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prijatý a bude zaslaný späť ku kupujúcemu.

III.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho , predávajúci prevezme tovar späť a do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

IV.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

1) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
2) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V.

V prípade ak predávajúci akceptuje požiadavku kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 25% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

VI.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena u dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

E. Záruka a servis

I.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúciobdrží pri kúpe produktu.

II.

Záručná doba na produkty predávané v tomto eshope je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu na vlastné náklady predávajúcemu.

III.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou - predávajúcim. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

IV.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu  telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

V.

Nakoľko nevieme kontinuálne v dodávateľskom reťazci zabezpečiť dodávku rovnakých líšt pre výrobu rámikov po dobu dlhšiu ako jeden rok, dizajn rámov sa môže v nepravidelnom časovom rozpätí mierne meniť. Nie sme preto schopní pri opakovaných objednávkach v určitých prípadoch dodať identický rám. Tento prípad preto neuznávame ako dôvod pre reklamáciu tovaru. 

VI.

Väčšina hmyzu v pribehu spracovania, dopravy a preparácie utrpí napriek tým najprecíznejším postupom a opatrnosti drobné poškodenia v kresbe krídel. Tieto sa nepovažujú za závadu a nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

F. Záverečné ustanovenia

I.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

II.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách odstúpiť od zmluvy a objednávku stornovať.

III.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúcehovo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

IV.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.